Πολυπαραμετρική Μαγνητική Μαστογραφία

(mpMRI Μαστού)

Η πολυπαραμετρική μαγνητική μαστογραφία αποτελεί τον συνδυασμό της μαγνητικής τομογραφίας με σύγχρονες -state of the art- τεχνικές απεικόνισης και ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, η πολυπαραμετρική μαγνητική μαστογραφία αποτελείται από εξελιγμένες ακολουθίες τεχνικής διάχυσης (DWI), δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικής ουσίας (DCE), φασματοσκοπίας (spectroscopy), καθώς επίσης, και από υψηλής ευκρίνειας ισοτροπικές ακολουθίες για την εκτίμηση της μορφολογίας των βλαβών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας της μεθόδου και κατά συνέπεια, την βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας. Ο ρόλος της μαγνητικής μαστογραφίας επεκτείνεται και στην πρόγνωση του καρκίνου του μαστού, καθώς είναι δυνατή η συσχέτιση του απεικονιστικού φαινοτύπου, με το γονιδιακό προφίλ του όγκου. Επομένως, η πολυπαραμετρική μαγνητική μαστογραφία αποτελεί αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο και κατέχει στέρεη θέση στην διαγνωστική του μαστού.

Επιπρόσθετα, το ιατρείο μας συνεργάζεται με την εταιρία υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της Ιατρικής Απεικόνισης, KSAM Medical Imaging Center, η οποία χρησιμοποιεί πρωτοποριακές μεθόδους και λειτουργικά συστήματα μετεπεξεργασίας και μετανάλυσης εικόνων, ευρωπαϊκά πιστοποιημένα για κλινική χρήση, υπό την διεύθυνση και εποπτεία του κ. Σαμιώτη Κων/νου, MRI Clinical Application Specialist – Image Processing Specialist και ενεργού μέλους του Βρετανικού Ινστιτούτου Ακτινολογίας. Τα συστήματα αυτά εισήχθησαν και χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από την συγκεκριμένη εταιρία, αυξάνοντας την ειδικότητα και την διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η μαγνητική μαστογραφία;

Η μαγνητική μαστογραφία υπερέχει της ψηφιακής, ειδικότερα στην ανίχνευση του καρκίνου σε γυναίκες με πυκνό μαστό, καθώς και σε ασυμπτωματικές γυναίκες, οι οποίες ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Συγκεκριμένα, η ευαισθησία της ψηφιακής μαστογραφίας κυμαίνεται στο 29-50%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την μαγνητική μαστογραφίας ανέρχεται στο 71-100%. Πιο συγκεκριμένα, η μαγνητική μαστογραφία ενδείκνυται, κυρίως, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Προληπτικός έλεγχος σε γυναίκες υψηλού κινδύνου (High-Risk screening)

Ομάδες υψηλού κινδύνου ως προς την εμφάνιση καρκίνου του μαστού θεωρούνται:

  • Γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή καρκίνου των ωοθηκών.
  • Γυναίκες με μεταλλάξεις γονιδίων BRCA1/BRCA2: Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες με τα συγκεκριμένα γονίδια ανέρχεται στο 60-80% και ο προληπτικός έλεγχος σε αυτήν την ομάδα γυναικών ξεκινάει σε ηλικία 25-30 ετών.
  • Γυναίκες με πρόσφατα διαγνωσμένο καρκίνο του μαστού
  • Γυναίκες διαγνωσμένες με τον ιστολογικό τύπο τριπλά αρνητικού καρκίνου.

2. Προεγχειρητική εκτίμηση της έκτασης της νόσου

Η πολυπαραμετρική μαγνητική μαστογραφία εξασφαλίζει την ακριβή μέτρηση του μεγέθους του όγκου και παρέχει την δυνατότητα ανάδειξης επιπρόσθετων εστιών στον ίδιο μαστό (πολυεστιακότητα-πολυκεντρικότητα). Επιπλέον, μπορεί να ανιχνεύσει με ασφάλεια τον μη διηθητικό καρκίνο (in situ). Τέλος, στις περιπτώσεις γυναικών με διαγνωσμένο διηθητικό λοβιακό καρκίνο, η μαγνητική μαστογραφία εξασφαλίζει την ακριβή εκτίμηση της διάχυτης διηθητικής ανάπτυξης του όγκου, της πολυεστιακότητας, καθώς και της πιθανής ανάπτυξης βλάβης στον άλλον μαστό.

3. Προεγχειρητική χημειοθεραπεία (Neoadjuvant Chemotherapy-NAC)

Στις περιπτώσεις ασθενών όπου χρειάζεται προεγχειρητική χημειοθεραπεία, η πολυπαραμετρική μαγνητική μαστογραφία μπορεί να εκτιμήσει την ανταπόκριση της βλάβης στην χημειοθεραπεία, από τους πρώτους μόλις κύκλους της θεραπείας. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιατρός μπορεί να κρίνει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, να προχωρήσει σε αλλαγή του σχήματος της θεραπείας. Επιπλέον, η μαγνητική μαστογραφία ανιχνεύει τον υπολειπόμενο όγκο μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας, επιτρέποντας τον σωστό σχεδιασμό της χειρουργικής επέμβασης. Η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να αποτελέσει, λοιπόν, βιολογικό δείκτη στον σχεδιασμό θεραπειών και στην θεραπευτική αποτελεσματικότητα.

4. Καρκίνωμα αγνώστου πρωτοπαθούς προέλευσης

Στις περιπτώσεις γυναικών με μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια (διογκωμένοι λεμφαδένες) ενδείκνυται πολυπαραμετρική μαγνητική μαστογραφία, ακόμα και όταν η μαστογραφία και ο υπέρηχος είναι αρνητικά. Η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να ανιχνεύσει τον πρωτοπαθή όγκο στον μαστό σε ποσοστό 75-85%.

5. Περιπτώσεις ύπαρξης ενθεμάτων

Τα ενθέματα σιλικόνης τοποθετούνται στον μαστό στα πλαίσια της αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή ή σε αυξητική επέμβαση στήθους. Η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να αναδείξει ενδεχόμενη ρήξη (ενδοκαψική ή εξωκαψική) των ενθεμάτων σιλικόνης στο στήθος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιπλοκή μπορεί να προκαλέσουν αυτά. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εξέταση μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια ενδεχόμενο καρκίνωμα στην περιοχή πίσω από το ένθεμα.

6. Διαφορική διάγνωση ουλώδους ιστού από υποτροπή καρκίνου

Η πολυπαραμετρική μαγνητική μαστογραφία μπορεί να διακρίνει με μεγάλη ακρίβεια ενδεχόμενη υποτροπή, από τον φυσιολογικό ουλώδη ιστό που δημιουργείται μετά από χειρουργική επέμβαση, με ευαισθησία 93-100%.

7. Γυναίκες με ιστορικό ιστολογικής διάγνωσης άτυπης υπερπλασίας των πόρων, λοβιακού καρκινώματος in situ.

8. Γυναίκες με ενδιάμεσης υποψίας μικροεπασβεστώσεις στη μαστογραφία

Στις περιπτώσεις ύπαρξης ενδιάμεσης υποψίας μικροεπασβεστώσεων στη μαστογραφία, διενεργείται επιπρόσθετα μαγνητική μαστογραφία, η οποία μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα παρουσίας υποκείμενου διηθητικού καρκίνου.

Η μελέτη της εξέτασης της πολυπαραμετρικής μαγνητικής μαστογραφίας γίνεται από την, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη με ευρωπαικό δίπλωμα μαστού, ακτινοδιαγνώστρια Γλυκερία Μπουλογιάννη MD, PhD. Η Dr. Μπουλογιάννη έχει πολυετή εμπειρία, με επιτυχή διάγνωση πολύ μεγάλου αριθμού περιστατικών μαγνητικών μαστογραφιών. Επιπλέον, η εκπόνηση της διδακτορική διατριβή της αφορά στην πολυπαραμετρική μαγνητική μαστογραφία μεγάλου αριθμού περιπτωσεων καρκίνου του μαστού, σε συσχέτιση με τα ιστοπαθολογικά ευρήματα.